Bhimashankar

Harihar Fort 

Naneghat trek

Dudhsagar Waterfall

Kalavantin Durg 

Rajmachi Trek